Chúng tôi thừa nhận và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Việc lưu giữ các dữ liệu của bạn được an toàn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ lưu giữ các thông tin cá nhân của bạn và sẽ không tiết lộ thông tin này tới bất cứ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu bởi các cơ quan luật pháp theo quy định hiện hành hoặc lệnh của tòa án và ngoại trừ việc chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển các dữ liệu cá nhân của bạn tới các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức tài chính thanh toán tương ứng trong phạm vi cần thiết để hoàn thành thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi.

Tất cả các thông tin cá nhân được truyền qua Secure Socket (SSL 128 bit) và được lưu trữ trong môi trường hoạt động an toàn mà không được công khai ra bên ngoài. Quyền truy cập nội bộ tới tất cả các dữ liệu đều bị hạn chế và giám sát một cách chặt chẽ.